התאחדות בולאי ישראל | Israel Philatelic Federation
חיפוש בקטלוג
קטלוג:
שנה:
סוג פריט:
נושא:
חפש
תקנון ההתאחדות

 תקנון התאחדות בולאי ישראל

 
1. שם העמותה ומקום מושבה

1.1 שם העמותה הינו: "התאחדות בולאי ישראל" ולהלן היא תיקרא: "ההתאחדות".
1.2 ההתאחדות תאגד את כל הגופים העוסקים בבולאות במדינת ישראל, ללא הבדל של לשון, גזע או דת של חבריהם. 
1.3 מקום המושב הקבוע של ההתאחדות יהיה בתל-אביב, אך האסיפה הכללית של ההתאחדות תוכל להחליט ברוב מיוחד על שינוי מקום מושבה הקבוע של ההתאחדות.

2. מטרות ההתאחדות

2.1 להרחיב, לטפח ולהפיץ במדינת ישראל את רעיון איסוף הבולים ומחקרם - במיוחד בקרב בני הנוער.
2.2 לדאוג לאינטרסים המשותפים של החברים והאגודות החברות בהתאחדות.
2.3 להקים וליזום הקמת מוסדות שיטפלו בקידום הבולאות ומחקר בולאי.
2.4 לסייע לשלטונות המוסמכים ולייעץ בבעיות הנפקת בולים ולייצג את ענייני הבולאים בפני השלטונות המוסמכים.
2.5 לקיים מגעים עם התאחדויות ואגודות בולאיות שונות בארצות חוץ ולייצג את ההתאחדות וציבור הבולאים בישראל בפני האיגוד הבולאות העולמי
FIP  (Fédération Internationale de Philatélie ) בפני גורמים דומים אחרים..
2.6 לגייס תרומות אשר תשמשנה לפעילות ההתאחדות ולהגשמת מטרותיה.
2.7 נכסי והכנסות ההתאחדות ישמשו אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה, בכל צורה שהיא, בין חבריה – אסורה.

3. הדרכים והאמצעים להשגת מטרות ההתאחדות

לשם השגת מטרות ההתאחדות, כפי שפורטו לעיל, תהיה ההתאחדות רשאית לבצע, בין היתר, את הפעולות הבאות:

3.1 לערוך ולהוציא לאור כתבי עת, ספרות וקטלוגים בולאיים וכן פרסומים בולאיים, במיוחד בנושא בולי ישראל. ההתאחדות יכולה להעניק את חסותה לכתבי עת, הוצאות קטלוגים, אטלסים וספרים בולאיים, שיימצאו ע"י הועד של ההתאחדות כראויים לכך.
3.2 לעודד ולתמוך במחקר בולאי בכלל ובמחקר בולאי ישראל ותולדות הדואר של ארץ ישראל בפרט, ובפרסום והוצאה לאור, בדרך נאותה, של תוצאות מחקרים אלה.
3.3 לקיים ספרייה וארכיון מרכזיים בנושאי בולאות וכן לקבוע, באישור האקדמיה ללשון העברית, מונחים בולאיים בשפה העברית אשר ינחו את הבולאים במדינת ישראל.
3.4 ליזום ולקיים תערוכות בינלאומיות, לאומיות ומקומיות קבועות ו/או נודדות, של בולים בארץ ולהגיש עזרה וייעוץ לבולאים בישראל בהצגת אוספיהם בתערוכות במדינת ישראל ומחוצה לה.
3.5 לקיים, לטפח ולהפיץ מידע על זיופי בולים וחומר בולאי ולפרסם מחקרים, אשר יעזרו לזהות את הזיופים.

4. חברי ההתאחדות

4.1 כל אדם ועמותה רשומה כחוק אצל רשם העמותות אשר בין מטרותיה קידום הבולאות, רשאים לבקש להתקבל כחברים בהתאחדות.
4.2 כל עמותה או אדם, החפצים להתקבל כחברים בהתאחדות, יגישו בקשה בלשון זו:
"אני/ו חבר (שם העמותה או האדם) מבקש/ים להיות חבר/ים בהתאחדות בולאי ישראל שמטרותיה ותקנונה ידועים לי/לנו. אם א/נתקבל בה, אני/ו מתחייב/ים לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית ויתר מוסדות ההתאחדות".
4.3 החלטה בדבר קבלת המבקש/ים להתקבל כחבר/ים בהתאחדות או אי קבלתו/ם נתונה בידי הועד ונתונה לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
4.4 עמותות שהתקבלו להתאחדות תקראנה להלן, לשם הקיצור, "אגודות חברות" ואילו פרטים ייקראו להלן "חברי ההתאחדות". כלל חברי ההתאחדות, פרטים ואגודות חברות, ייקראו להלן "חברים".
4.5 אדם שהינו חבר גם באחת או יותר מהאגודות-החברות יכול להיות חבר ההתאחדות אף באופן עצמאי כפרט וההיפך – אדם חבר ההתאחדות יכול להצטרף כחבר באחת או יותר מהאגודות-החברות ובכפוף לאמור להלן הוא גם יכול להיות נציג של אחת או יותר מהאגודות-החברות כמפורט להלן.

מוסדות ההתאחדות וניהולם

5. האסיפה הכללית השנתית

5.1 הועד יחליט על כינוס האסיפה הכללית ומנכ"ל ההתאחדות יפעל לכינוס האסיפה הכללית השנתית של ההתאחדות אחת לשנה - בתחילת השנה הקלנדרית.
5.2 מועד קיומה של האסיפה, שעתה ומיקומה ייקבע ע"י הועד וזאת לתאריך שלא יהיה מאוחר יותר משלושים יום מתום שנה מתאריך האסיפה הכללית השנתית הקודמת, למעט במקרה של שעת חירום או בנסיבות מיוחדות, אשר על קיומן יחליט הועד בהסכמה של ועדת הביקורת.
5.3 ההודעות לכינוס האסיפה הכללית תופצנה בין חברי הועד, ועדת הביקורת והחברים – לא יאוחר מאשר 21 יום לפני מועד כינוס האסיפה. ההודעות תפורסמנה במגזין ההתאחדות ותכלולנה את סדר היום של האסיפה המתכנסת.
5.4 בהצבעה באסיפה הכללית לכל חבר שהינו פרט יהיה קול אחד בלבד ואילו משקל קולו של נציגה של אגודה-חברה יהיה כמספר החברים באותה אגודה חברה אותה הוא מייצג. את קולות כל אחת מההצבעות שיבצע יעביר הנציג בכתב ליו"ר האסיפה הכללית ו/או למזכיר האסיפה הכללית.
5.5 אגודה-חברה רשאית למנות נציג אחד או יותר, בהתאם להחלטת הועד שלה, אשר יקבע מהו מניין הקולות מסך כל חבריה שייצג כל נציג שלה ובלבד שלכל נציגיה ביחד לא יהיה מניין קולות העולה על כלל חבריה.
5.6 נציג אגודה-חברה (להלן: "הנציג") חייב להיות חבר באגודה החברה הממנה אותו כנציג וחייב להציג כתב מינוי חתום ע"י יו"ר האגודה (או ממלא מקומו) וכן ע"י המזכיר או הגזבר, המפרש גם מהו מניין הקולות מסך כל חבריה שכל אחד מנציגיה מייצג.
5.7 האסיפה הכללית אינה רשאית לדון בנושאים שלא נקבעו מראש בסדר היום.
5.8 האסיפה הכללית תהיה חוקית אם בשעה הקבועה בהודעות יהיו נוכחים נציגים של למעלה ממחצית כלל החברים, כאשר נציג או נציגים של אגודה-חברה יִמַנה/וּ כמספר החברים בה, כאמור לעיל. אם בשעה הקבועה הנ"ל לא יהיה מספר נציגים כמפורט לעיל, תדחה האסיפה במחצית השעה ולאחר מכן תהיה האסיפה חוקית בכל מספר המשתתפים והנציגים הנוכחים בה והחלטותיה תחייבנה את כל החברים.
5.9 ההצבעה באסיפה הכללית תהיה גלויה, בהרמת ידיים וברוב קולות רגיל, למעט בבחירות לנשיא ההתאחדות, לוועד ולוועדת הביקורת אשר תהיינה חשאיות, או בכל מקרה שבו החליטה האסיפה הכללית כי ההצבעה תהייה חשאית.
5.10 באסיפה הכללית השנתית ימסרו נשיא ההתאחדות, הגזבר, נושאי תפקידים וועדת הביקורת דו"ח על פעולותיהם. האסיפה הכללית תקיים דיון כללי בדו"חות הנ"ל, תאשר מינויו של רואה החשבון של ההתאחדות ותחליט על המשך פעולות מוסדותיה.
5.11 עם תום מועד כהונתם של חברי מוסדות ההתאחדות (הנשיא, הועד, ועדת הביקורת ועדת הבוררות ובית הדין המשמעתי) – תבחר האסיפה בחברים של המוסדות הנ"ל לתקופת הכהונה הבאה.
5.12 האסיפה הכללית השנתית:
5.12.1 תקבע את גובה דמי החבר השנתיים, שתשלומם יהיה חובה על החברים.
5.12.2 תחליט, אם תמצא זאת לנכון, לשחרר מאחריותם את נשיא ההתאחדות ואת חברי  הועד היוצאים.
5.12.3 תקבל את החלטותיה ברוב קולות רגיל של המצביעים, פרט לעניינים אשר לגביהם, לפי חוק העמותות, התש"ם – 1980, או לפי הוראות תקנון זה, דרוש רוב מיוחד של בעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה.

6. הזכות לבחור ולהיבחר

6.1 לכל חבר התאחדות בגיר, אזרח מדינת ישראל או תושב קבוע בה שגילו 18 שנים ומעלה, לפי העניין, זכות לבחור או להיבחר למוסדות ההתאחדות עפ"י שיטת הייצוג שלהלן.
6.2 עם קבלת חבר חדש לשורותיה, תדווח על כך כל אגודה-חברה להתאחדות תוך 30 יום ממועד ההצטרפות, בציון שמו המלא, מספר הזיהוי שלו, מען מגוריו, כתובתו למשלוח דואר ושנת לידתו. באופן דומה, תעביר כל אגודה-חברה פרטיו כנ"ל של חבר שלה אשר נפטר או פרש משורותיה או שחברותו פקעה.
6.3 במניין החברים של אגודה-חברה, לצורך משקל הייצוג כאמור בתקנות 5.4 ו- 5.8, ייכללו רק חברי האגודות הבגירים (ראה תקנה 6.1 לעיל), המופיעים ברישומי ההתאחדות ביום ה- 31 בדצמבר של השנה שקדמה לאסיפה השנתית, והאגודה החברה שילמה מצידה את דמי החבר שלה להתאחדות עד עשרה (10) ימים לפני קיום האסיפה.
6.4 חבר התאחדות, החבר ביותר מאשר באגודה-חברה אחת, ייכלל במניין חברי כל אגודה, בה הוא חבר – בנפרד.

7. אופן ניהול האסיפה השנתית

7.1 אסיפה כללית שנתית, שבה אין עומדים לבחור נשיא, ועד או ועדת ביקורת, יפתח אותה נשיא ההתאחדות וינהל את הדיון בה עד לסיומה. כמזכיר אסיפה כללית כזו ישמש מזכיר ההתאחדות.
7.2 את האסיפה הכללית השנתית, שבה עומדים לבחור הנשיא, ועד וועדת ביקורת, יפתח נשיא ההתאחדות ומיד לאחר מכן ייבחרו יושב ראש האסיפה ומזכיר/ה מבין נציגי האגודות החברות, הנוכחים באסיפה הכללית (להוציא הנשיא, חברי הועד, וחברי ועדת הביקורת). יושב ראש האסיפה ינהל את דיוני האסיפה עד לבחירת נשיא חדש והנשיא החדש ימשיך ויסיים את דיוני האסיפה הכללית.
7.3 כנשיא וכחברי הועד וועדת הביקורת ייבחרו, לאחר שהביעו את הסכמתם, המועמדים שיקבלו את מרבית קולות המצביעים ובלבד שמי שנבחרו כחברי הועד לא יכהנו בעת ובעונה אחת גם כחברי ועדת הביקורת. יקבלו שני מועמדים, או יותר, מספר קולות שווה למקום האחרון בוועד של ההתאחדות ו/או בוועדת הביקורת, תיערך הצבעה חוזרת למקום זה בין המועמדים הנ"ל ויזכה בו המועמד שיקבל את מספר הקולות הגדול מבין המועמדים הנ"ל.
7.4 בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש האסיפה והמזכיר/ה ומשנחתם בידיהם יהיה ראיה לכאורה לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

8. אסיפה כללית שלא מן המניין

8.1 אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס ע"י מזכיר ההתאחדות לפי דרישתו של נשיא ההתאחדות או של רוב חברי הועד או של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל החברים, אך של לא פחות משלוש אגודות-חברות.
8.2 אופן וצורת כינוס האסיפה שלא מן המניין יהיו לפי הקבוע בחלק זה לגבי כינוס אסיפה כללית שנתית והיא תהיה חוקית לפי האמור בתקנה 5.7. החלטות אסיפה כזו תתקבלנה באופן האמור בתקנה 5.11 לגבי החלטות האסיפה הכללית השנתית.
8.3 אסיפה כללית שלא מן המניין תדון אך ורק בעניינים ובנושאים שלמענם כונסה ואשר מופיעים בסדר יומה כפי שיופץ בהודעות לכינוסה.
8.4 ההתאחדות רשאית לשנות את תקנונה בהחלטת אסיפה כללית שנתקבלה ברוב של הזכאים להצביע בה, שבסדר יומה נכללה המפורש ההצעה לשינוי התקנון.
8.5 כיושב ראש האסיפה הכללית שלא מן המניין ישמש נשיא ההתאחדות ומזכיר/ת ההתאחדות ת/ישמש כמזכירה.
8.6 ההצבעות באסיפה שלא מן המניין תהיינה בהתאם לאמור בתקנה 7.1.

9. רוב מיוחד

9.1 רוב של שני שלישים של הנציגים הנוכחים באסיפה הכללית טעונות החלטות הבאות:
9.2.1    הפסקת חברות והוצאת חברים מן ההתאחדות.
9.2.2    העברת חבר ועד מכהונתו (כולל הנשיא).
9.2.3    מינוי חברי כבוד ונושאי תפקידי כבוד בהתאחדות.
9.2.4    שינוי מקום מושבה של ההתאחדות.
9.2 החלטה בדבר פירוק מרצון של ההתאחדות טעונה רוב של שני שלישים של הנציגים הנוכחים באסיפה שבסדר יומה נכללה במפורש הצעה לפירוק ההתאחדות.

10. נשיא ההתאחדות

10.1 נשיא ההתאחדות ייבחר על ידי האסיפה הכללית השנתית למשך שנתיים. הנשיא יוכל להיבחר פעמים נוספות, לאחר תום מועד כהונתו.
10.2 הנשיא יכריע בכל מקרה שבו הקולות בוועד או באסיפה הכללית יהיו שקולים (בה הוא מכהן כיושב ראש).
10.3 הנשיא לא יהיה כשיר לכהן כנשיא או כיושב ראש או כחבר ועד של אחד האגודות החברות בהתאחדות וכן לא יהיה רשאי לעסוק במסחר בולים או בעריכת מכירות פומביות של בולים או בביצוען, לפרנסתו העיקרית.
 

11. הועד והנשיאות

11.1 הועד הוא גוף המפקח על פעילות ההתאחדות ובוחר מתוכו את הנהלת ההתאחדות, שהיא הנשיאות.
11.2 מספר חברי הועד, כולל הנשיא, שהוא יו"ר הועד, לא יעלה על תשעה חברים.
11.3 חברי הועד ייבחרו מבין חברי ההתאחדות המשתתפים באסיפה הכללית.
11.4 כל מועמד לחברות בוועד ימלא טופס מועמדות. הטופס יימסר לידי המנכ"ל ורשימת המועמדים תפורסם על ידו לפחות 14 יום לפני מועד הבחירות.
11.5 בישיבות הועד תהיה לכל אחד מחברי הועד זכות הצבעה של קול אחד.
 

12. מוסדות ההתאחדות


12.1 הועד יבחר, בישיבה הראשונה לאחר הבחירות, את נשיאות ההתאחדות המורכבת משלושה (3) חברים, כולל נשיא אשר ישמש גם כיו"ר הנשיאות.
12.2 נשיאות ההתאחדות תמנה מנכ"ל להתאחדות. מינוי מנכ"ל מחייב אשרור הועד.
12.3 המנכ"ל יתפעל את ההתאחדות בהתאם להנחייתה של הנשיאות ויהיה אחראי לעניינים המנהלתיים, יכין תוכניות עבודה, יבטיח הקשר עם החברים ועם האגודות-החברות, יזום ויסייע בהקמת אגודות בולאיות חדשות, ויסייע לפעילויות בולאיות בקרב ילדים ונוער.
12.4 חברי הנשיאות והמנכ"ל יהיו בעלי זכות החתימה על ההסכמים המחייבים את ההתאחדות ועל ההמחאות שלה. שתי חתימות של בעלי זכות חתימה (שהם הנשיא, 2 חברי נשיאות והמנכ"ל), בתוספת חותמת ההתאחדות, יחייבו ההתאחדות.
12.5 הועד יהיה בעל סמכות האשרור של כל מינוי שיוצע ע"י הנשיאות לתפקידי נציגים לתערוכות בחו"ל, לועדות של ארגונים בולאיים בחו"ל, עורך ביטאון ההתאחדות, חברי ועדות שונות שיוקמו ע"י ההתאחדות וכדומה.
12.6 חברי הועד יהיו רשאים לעיין בכל מסמך של ההתאחדות וחובתם תהיה לוודא שפעילות ההתאחדות מתבצעת עפ"י התקנון ותוכנית העבודה המאושרת.
12.7 חברי הועד יהיו רשאים להציע הצעות לסדר היום של ישיבות הועד, ולהנחות הנשיאות לכווני פעולה. כמו כן יהיה הועד רשאי להחליף כל אחד מחברי הנשיאות (פרט לנשיא הנבחר) במהלך כהונתם.
12.8 מניין חוקי לישיבות הועד יהיה הרוב הרגיל של חברי הועד וביניהם לפחות אחד משני בעלי תפקידים: יוה"ר, הנשיא או סגנו.
12.9 הועד יכהן בתפקידו שנתיים מיום היבחרו באסיפה הכללית השנתית ועד שאסיפה כללית שנתית אחרת תבחר ועד חדש.
12.10 מזכירות ההתאחדות תנהל פרוטוקולים מישיבות הועד, אשר יובאו לאישור כלל חברי הועד.
12.11 חדלות כהונה:
12.11.1 אסיפה כללית שלא מן המניין רשאית בכל עת להעביר חבר הועד (כולל הנשיא) מכהונתו לפי המלצת רוב חברי הועד או חברי ועדת הביקורת.
12.11.2 הנשיא או חבר הועד יחדל לכהן כחבר אם הוכרז פסול דין או פושט רגל או אם הורשע בעבירה שיש בה קלון.
12.11.3 הנשיא וכל חבר הועד רשאי להתפטר מתפקידו לאחר מתן הודעה בכתב של 30 יום מראש לנשיאות הועד.
12.11.4 יתפנה מקומו של הנשיא, ימלא את מקומו סגנו עד לבחירת נשיא חדש.
12.11.5 הועד יפעל במספר חברים אשר אינו נופל מארבעה.

 13. ועדת ביקורת

13.1 בכפוף לאמור בתקנה 7.4, תבחר האסיפה הכללית השנתית, מבין נציגיה או מבין חברי ההתאחדות, ועדת ביקורת המורכבת משלושה חברים אשר יקבלו את מרבית קולות האסיפה הכללית.
13.2 ועדת הביקורת תכהן בתפקידה כל זמן שהועד שנבחר יכהן בתפקידו ותפעל במספר חברים אשר לא יפחת משניים.
13.3 ועדת הביקורת תבדוק את כל פעולותיה של ההתאחדות, כולל פעילותה הכספית, ותגיש לאסיפה הכללית השנתית של ההתאחדות את הערותיה והמלצותיה.
13.4 מנכ"ל ההתאחדות ימציא לועדת הביקורת, שבועיים לפני תאריך האסיפה הכללית השנתית, את הדו"ח הכספי של ההתאחדות יחד עם המסמכים המאמתים אותו. ועדת הביקורת רשאית לבדוק את פנקסי ההתאחדות וכן כל חומר אחר הנוגע להנהלת הכספים של ההתאחדות.
13.5 ועדת הביקורת תהיה רשאית לדרוש ולקבל בכל עת מאת נושאי התפקידים בועד (כולל הנשיא) – הבהרות לגבי פעולותיהם.
13.6 חברי ועדת הביקורת יוזמנו להשתתף בישיבות הועד ללא זכות הצבעה.
13.7 חבר ועדת הביקורת יהיה רשאי להיבחר פעמים נוספות אחרי תום מועד כהונתו.

14. זכויות וחובות החברים והפסקת החברות בהתאחדות

14.1 כל חבר-יחיד ואגודה-חברה חייבים לקיים את הוראות תקנון זה, את החלטותיהם של הועד, האסיפות הכלליות והנשיאות, לשמור על שמה הטוב של הבולאות הישראלית בכלל ושל ההתאחדות בפרט, בישראל ומחוצה לה, ובאגודה-חברה לחייב את החברים הנמנים עליה בקיום הוראות תקנה זו.
14.2 חבר ההתאחדות זכאי להשתתף בפעולות ההתאחדות ולהנות משירותיה.
14.3 החברות בהתאחדות פוקעת במקרים הבאים:
   14.3.1  בפירוק התאגיד-החבר בהתאחדות או במותו אם הוא חבר-יחיד.
   14.3.2  בפרישה מרצון מן ההתאחדות.
      14.3.3  בהוצאה מן ההתאחדות.
14.4 חבר-יחיד ואגודה-חברה רשאים לפרוש מן ההתאחדות במתן הודעה בכתב לועד שלושה חודשים מראש. פרישתם של חבר-יחיד או אגודה-חברה איננה פוטרת אותם מסילוק תשלומים שהגיעו מהם להתאחדות ערב פרישתם בעד התקופה שעד הפרישה או מהתחייבויותיהם האחרות כלפי ההתאחדות ערב הפרישה.
14.5 פרשו חבר-יחיד או אגודה-חברה מן ההתאחדות תפקענה כל זכויות החבר, הנובעות מהחברות בהתאחדות ובאגודה-חברה תתפננה כל המשרות המאוישות ע"י נציגיה.
14.6 האסיפה הכללית רשאית להחליט, לפי הצעת הועד, על הוצאת חבר-יחיד או אגודה-חברה מן ההתאחדות אם הם:
14.6.1  לא שילמו במשך תקופה של שנתיים רצופות את דמי החבר או את התשלומים האחרים המגיעים מהם להתאחדות.
14.6.2 לא קיימו את הוראות התקנון או את החלטת האסיפה הכללית, הועד או הנשיאות.
14.6.3 פועלים בניגוד למטרות ההתאחדות.
14.6.4 החבר הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
14.7 לא יציע הועד לאסיפה הכללית להוציא חבר-יחיד או אגודה–חברה מן ההתאחדות אלא לאחר שהתרה בו/הם בכתב שלוש פעמים ונתן לו/ה זמן סביר לתקן את המעוות והוא/היא לא עשה/תה כן.
14.8 לפי המלצת בית הדין המשמעתי של ההתאחדות, יהיה חייב הועד להציע לאסיפה כללית להוציא חבר אגודה-חברה מן ההתאחדות או להשעותו/ה זמנית, כפי שיקבע בית הדין המשמעתי.
14.9 החלטה בדבר הוצאת חבר או אגודה-חברה מההתאחדות תתקבל באסיפה הכללית, שבסדר יומה נכלל במפורש כי תידון בה ההוצאה, כולל המלצת בית הדין המשמעתי של ההתאחדות, במקרים המפורטים בתקנה 14.6 לעיל, וזאת לאחר שתינתן לחבר או לאגודה-החברה הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו/ה לפניה.
14.10 ההצבעה בדבר הפסקת החברות או השעייתה תהיה חשאית.

15. בוררות

15.1 האסיפה הכללית השנתית תבחר חמישה מבין הנציגים בה, שאינם חברי ועדת הביקורת, או מבין חברי ההתאחדות, אשר ישמשו כועדת בוררות. אחד מבין החמישה ייבחר ע"י חבריה כיו"ר הועדה והוא ימנה לצורך בוררות מסוימת שלושה מבין חמשת החברים שישמשו כבוררים בסכסוך הנדון. חברי ועדת הבוררות יכהנו במשך שנתיים ויוכלו להיבחר פעמים נוספות לאחר תום כהונתם.
15.2 הוראות תקנה 12.11 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הבוררות.
15.3 התפנה מקומו של חבר בועדת הבוררות, יוכלו החברים הנותרים למנות, בהחלטה פה אחד, חבר מבין חברי האגודות החברות בהתאחדות לשמש במקומו. חבר כזה יכהן עד תום מועד כהונתה של ועדת הבוררות ויוכל להיבחר פעמים נוספות לאחר תום מועד כהונתו.
15.4 חבר הועד יוכל לשמש כחבר ועדת הבוררות, אולם לא יהיה רשאי לשמש כבורר בבוררות שההתאחדות היא צד בה.
15.5 ועדת הבוררות תפסוק בכל התביעות שתוגשנה לפניה והדנות בעניינים בעלי רקע בולאי שבין ההתאחדות וחברותיה, בין האגודות החברות לבין עצמן ובין האגודות החברות לבין חבריהן.
15.6 החלטות הבוררות תהיינה פה אחד או ברוב דעות.

16. בית דין משמעתי

16.1 האסיפה הכללית השנתית תבחר חמישה מבין הנציגים המשתתפים בה או מבין חברי ההתאחדות, אשר ישמשו כבית דין משמעתי ויכהנו בתפקידם במשך שנתיים מיום היבחרם ויוכלו להיבחר פעמים נוספות עם תום כהונתו. אחד מבין החמישה הנבחרים ייבחר ע"י חבריו כיו"ר הועדה והוא ימנה לצורך בירור סכסוך מסוים שלושה מבין חמשת החברים, אשר יהוו בית דין משמעתי לצורך ברור הסכסוך המסוים.
16.2 הוראות תקנות 12.11 ו- 15.3 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על בית הדין המשמעתי.
16.3 חבר הועד או ועדת הביקורת לא יוכל לשמש כחבר בית הדין המשמעתי, אולם חבר ועדת הבוררות יוכל לשמש גם כחבר בית הדין המשמעתי. אם חבר בית הדין המשמעתי ייבחר לחבר הועד, עליו להתפטר מחברותו בבית הדין המשמעתי.
16.4 החלטת בית הדין המשמעתי תהיה פה אחד או ברוב דעות.
16.5 בית הדין המשמעתי מוסמך לדון באישומים בדבר מעשים או מחדלים בלתי הוגנים מצד המשמשים בתפקידיהם במוסדות ההתאחדות או מצד האגודות–החברות או החברים בהתאחדות, הפוגעים בשמה הטוב של ההתאחדות ו/או הגורמים ו/או עלולים לגרום לה נזק ו/או הפוגעים בפעולותיה ומטרותיה של ההתאחדות או בענייני הבולאות הישראלית, בין אם המעשים ו/או המחדלים נעשו בארץ ובין אם נעשו מחוצה לה.
16.6 אם האישום מיוחס לחבר באגודה-חברה בהתאחדות, תהיה לבית הדין המשמעתי סמכות לדון גם את החבר באגודה-החברה.
16.7 כתב האישום יוגש בכתב ליושב ראש בית הדין המשמעתי בארבעה עותקים ועותק אחד ממנו יישלח לנאשם. בכתב האישום יפורטו העובדות המייחסות לנאשם את האישום או האישומים.
16.8 המאשים תהיה נשיאות הועד ובשמה יופיע בפני בית הדין המשמעתי, חבר הועד שימונה לתפקיד זה. הנשיאות תוכל בכל זמן להחליף את המייצג אותה בפני בית הדין המשמעתי.
16.9 בית הדין המשמעתי יקבע לעצמו את הנהלים לבירור האשמה ולא יהיה קשור בדיני הראיות ו/או בפרוצדורה הנהוגה בבתי משפט, אולם הוא יהיה חייב לתת לנאשם הזדמנות סבירה לענות על האשמה ולהשמיע עדים או להציג ראיות וכל חומר להגנתו.
16.10 הנאשם יהיה רשאי להיות מיוצג ע"י חבר התאחדות אחר.
16.11 לאחר בירור האישום או האישומים רשאי בית הדין המשמעתי לזכות את הנאשם או להרשיע אותו בכל עבירה שימצא לנכון והעולה מהראיות, מהחומר ומהעדויות שיובאו ויוכחו בפניו.
16.12 העונשים שבית הדין המשמעתי רשאי להטיל יהיו אחד או יותר מבין העונשים הבאים:
16.12.1    נזיפה;
16.12.2    אזהרה חמורה;
16.12.3  פסילת הנאשם (שהוא אישיות ממשית) מלמלא תפקידים כל שהם במוסדות ההתאחדות ו/או מלייצג את ההתאחדות כלפי חוץ, בארץ או מחוצה לה ו/או מלמלא תפקיד כלשהו בהתאחדות ו/או באגודה–החברה, אליו הוא משתייך, ו/או להשעותו או להרחיקו מן האגודה בה הוא חבר, וכל זאת לתקופה שבית הדין ימצא לנכון, ו/או לפסלו מלהתקבל כחבר בהתאחדות ו/או בכל אגודה–חברה בהתאחדות, באופן זמני או לצמיתות.
16.12.4     המלצה להשעיית חברות אגודה-חברה בהתאחדות לתקופה שבית דין ימצא לנכון.
16.12.5     המלצה להוציא את החבר-היחיד או האגודה-החברה מכלל החברים בהתאחדות.
16.13 גזר הדין הפוסל את החבר מלמלא תפקיד כלשהו באגודה-החברה, אליו הוא משתייך, או המשעה אותו מן האגודה אליה הוא משתייך או המרחיקו מאגודה זו או מההתאחדות, יועבר ע"י הועד לאגודה-החברה הנדונה, אשר תהיה חייבת לבצע אותו. המלצה להשעות או להוציא את האגודה מההתאחדות יהיה הועד חייב להביא בפני האסיפה הכללית שלא מן המניין אשר תחליט כאמור בתקנה 14.8 ובתקנה 9.2.1.

17. פירוק ההתאחדות

17.1 ההתאחדות תתפרק מעצמה במידה שישאר בה לא יותר מחבר-יחיד או מאגודה-חברה אחד.
17.2 ההתאחדות תתפרק בהחלטת האסיפה הכללית, כאמור בתקנה 9.4, או בהחלטת רשות מוסמכת.
17.3 עם פירוק ההתאחדות וככל שנותר רכוש לאחר שחובותיה נפרעו במלואם, יימסר הרכוש לתאגיד ציבורי אחר, הפועל לקידום הבולאות בישראל, כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ובשום פנים לא יחולק בין חברי ההתאחדות.

18. סעיף מעבר
תקנון זה ייכנס לתוקף מיד לאחר אישור התיקונים שאושרו ע"י האסיפה הכללית מיום 13.02.2007 (התיקונים כלולים בתקנון זה) ופרוטוקול הישיבה חתום כדין ישמש ראיה חלוטה לכך. כל נוהל טכני שיידרש להשלמת המעבר ייקבע ע"י הנשיאות באישור הועד.